Algemene voorwaarden

Artikel 1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten waarbij Josmetstijl partij is.

Artikel 2
Alle aanbiedingen van Josmetstijl zijn verblijvend, tenzij de aanbiedingen een aanvaardingstermijn bevatten.

Artikel 3
3.1 Josmetstijl hanteert een aanbetaling van 50% over de totale koopprijs. Aanbetalingen dienen plaats te vinden in euro’s binnen 8 dagen na factuurdatum. Betaling van het restantbedrag dient plaats te vinden in euro’s uiterlijk 3 dagen vóór levering ofwel contant bij levering.
3.2 De door Josmetstijl aan u geleverde zaken blijven eigendom van Josmetstijl zolang u niet aan uw gehele betalingsverplichtingen jegens Josmetstijl heeft voldaan. U verplicht zich er jegens Josmetstijl toe om onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op diens eerste verzoek terug te geven.
3.3 Niet of niet tijdige betaling van de facturen geeft Josmetstijl het recht de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of zekerheidstelling te verlangen alvorens de verdere uitvoering van de overeenkomst ter hand te nemen.
3.4 Josmetstijl is gerechtigd in het geval u in staat van surseance van betaling of in staat van faillissement verkeert danwel komt te verkeren de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijk procedure geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 4
4.1 Leverings- en bezorgafspraken worden altijd in overleg gemaakt.
4.2 Bij bezorging dient u ervoor zorg te dragen dat de zaken door de voordeur van het gebouw en/of door de deuren van de woning kunnen. Voorts dient u ervoor zorg te dragen dat indien de zaken naar een andere verdieping moeten worden gebracht, de trap en/of lift ruim genoeg zijn om de zaken naar boven of beneden te krijgen. In sommige gevallen kan om extra mankracht worden verzocht.
4.3 Indien niet wordt voldaan aan de in het vorige lid genoemde voorwaarden en de zaken niet op de overeengekomen plaats kunnen worden geleverd, komen de reguliere bezorg- en overige kosten die hierdoor ontstaan integraal voor uw rekening. Deze kosten bedragen in ieder geval € 0,35 per gereden kilometer en 10% over de totale koopprijs aan overige kosten.
4.4 Indien bij aflevering van zaken beschadigingen worden geconstateerd, dient u op het ontvangstbewijs aan te geven dat er beschadigingen zijn gemaakt. Bestaat bij aflevering geen gelegenheid om eventuele beschadigingen aan de geleverde zaken te constateren, dan dient dit op het ontvangstbewijs te worden genoteerd. Aanbevolen wordt uiterlijk waarneembare beschadigingen binnen twee werkdagen na aflevering bij Josmetstijl te melden.
4.5 In geval van retourneren van items hanteren we de wettelijk bepalingen. Kosten van transport/verzenden zijn voor rekening van de klant.

Artikel 5
5.1 De garantietermijn bedraagt ten hoogste één jaar. De kassabon of de factuur dient als garantiebewijs. Zonder overlegging van de kassabon of factuur heeft u geen recht op garantie, tenzij op andere wijze ondubbelzinnig wordt aangetoond dat de betreffende zaak bij Josmetstijl is gekocht. Het gebrek dient binnen een maand na ontdekking aan Josmetstijl te worden gemeld.
5.2 Op gebruikte goederen wordt geen garantie verleend. Eventuele problemen of tekortkomingen zullen echter in veel gevallen in overleg kunnen worden opgelost.
5.3 Gebreken aan zaken die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage of door enige van buitenaf komende oorzaak vallen buiten de garantie.

Artikel 6
6.1 Josmetstijl is jegens u niet gehouden tot het vergoeden van kosten of schade van welke aard dan ook, behoudens voor zover deze te wijten is aan opzet of grove schuld van Josmetstijl.
6.2 Voorts is Josmetstijl niet aansprakelijk voor schade, toegebracht door hulppersonen en/of ondergeschikten, danwel schade die voortvloeit uit het gebruik van van derden afkomstige gebrekkige zaken.

Artikel 7
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Josmetstijl is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden berecht voor de rechtbank in Arnhem.

Artikel 8
Het onderstaande privacy verklaring is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Josmetstijl.

8.1 Persoonsgegevens die wij verwerken

Josmetstijl verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van de reguliere bedrijfsvoering, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Josmetstijl verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Tevens verwerken wij geen persoonsgegevens van minderjarigen.

Hieronder vindt u een overzicht van de (persoons)gegevens die wij verwerken:

– Bedrijfsnaam

– Naam contactpersoon

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres 

– Bankrekeningnummer

– KvK nummer

-BTW nummer

8.2 Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn is het nodig dat Josmetstijl in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat. Josmetstijl gebruikt uw persoonsgegevens voor:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Josmetstijl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

8.3 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Josmetstijl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

8.4 Delen van persoonsgegevens met derden

Josmetstijl verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of wanneer de wet dat vereist.

8.5 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Josmetstijl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

8.6 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U mag Josmetstijl vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Josmetstijl verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via Josmetstijl.nl

8.7 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Josmetstijl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Vanwege het open karakter van het internet kunnen wij de overdracht van gegevens niet 100% garanderen.

 

Artikel 9
9.1 U betreedt ons pand/terrein op eigen risico. U wordt geacht op uzelf en uw kinderen/gezelschap te letten. Josmetstijl is op geen enkele manier aansprakelijk te stellen voor opgelopen letsel of schade. Onder “pand/terrein” valt ook onze buitenplaats aan de voorkant op het perceel Pastoor Cremersstr. 12 /12a.
9.2 Wanneer bezittingen van Josmetstijl beschadigd raken door uw toedoen worden deze in rekening gebracht. U dient direct te betalen. U mag het beschadigde item dat te koop aangeboden wordt/werd na betaling meenemen.

 

Algemene voorwaarden
Artikel 1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten waarbij Josmetstijl partij is.
Artikel 2
Alle aanbiedingen van Josmetstijl zijn verblijvend, tenzij de aanbiedingen een aanvaardingstermijn bevatten.
Artikel 3
3.1 Josmetstijl hanteert een aanbetaling van 50% over de totale koopprijs. Aanbetalingen dienen plaats te vinden in euro’s binnen 8 dagen na factuurdatum. Betaling van het restantbedrag dient plaats te vinden in euro’s uiterlijk 3 dagen vóór levering ofwel contant bij levering.
3.2 De door Josmetstijl aan u geleverde zaken blijven eigendom van Josmetstijl zolang u niet aan uw gehele betalingsverplichtingen jegens Josmetstijl heeft voldaan. U verplicht zich er jegens Josmetstijl toe om onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op diens eerste verzoek terug te geven.
3.3 Niet of niet tijdige betaling van de facturen geeft Josmetstijl het recht de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of zekerheidstelling te verlangen alvorens de verdere uitvoering van de overeenkomst ter hand te nemen.
3.4 Josmetstijl is gerechtigd in het geval u in staat van surseance van betaling of in staat van faillissement verkeert danwel komt te verkeren de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijk procedure geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
Artikel 4
4.1 Leverings- en bezorgafspraken worden altijd in overleg gemaakt.
4.2 Bij bezorging dient u ervoor zorg te dragen dat de zaken door de voordeur van het gebouw en/of door de deuren van de woning kunnen. Voorts dient u ervoor zorg te dragen dat indien de zaken naar een andere verdieping moeten worden gebracht, de trap en/of lift ruim genoeg zijn om de zaken naar boven of beneden te krijgen. In sommige gevallen kan om extra mankracht worden verzocht.
4.3 Indien niet wordt voldaan aan de in het vorige lid genoemde voorwaarden en de zaken niet op de overeengekomen plaats kunnen worden geleverd, komen de reguliere bezorg- en overige kosten die hierdoor ontstaan integraal voor uw rekening. Deze kosten bedragen in ieder geval € 0,35 per gereden kilometer en 10% over de totale koopprijs aan overige kosten.
4.4 Indien bij aflevering van zaken beschadigingen worden geconstateerd, dient u op het ontvangstbewijs aan te geven dat er beschadigingen zijn gemaakt. Bestaat bij aflevering geen gelegenheid om eventuele beschadigingen aan de geleverde zaken te constateren, dan dient dit op het ontvangstbewijs te worden genoteerd. Aanbevolen wordt uiterlijk waarneembare beschadigingen binnen twee werkdagen na aflevering bij Josmetstijl te melden.
4.5 In geval van retourneren van items hanteren we de wettelijk bepalingen. Kosten van transport/verzenden zijn voor rekening van de klant.
Artikel 5
5.1 De garantietermijn bedraagt ten hoogste één jaar. De kassabon of de factuur dient als garantiebewijs. Zonder overlegging van de kassabon of factuur heeft u geen recht op garantie, tenzij op andere wijze ondubbelzinnig wordt aangetoond dat de betreffende zaak bij Josmetstijl is gekocht. Het gebrek dient binnen een maand na ontdekking aan Josmetstijl te worden gemeld.
5.2 Op gebruikte goederen wordt geen garantie verleend. Eventuele problemen of tekortkomingen zullen echter in veel gevallen in overleg kunnen worden opgelost.
5.3 Gebreken aan zaken die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage of door enige van buitenaf komende oorzaak vallen buiten de garantie.
Artikel 6
6.1 Josmetstijl is jegens u niet gehouden tot het vergoeden van kosten of schade van welke aard dan ook, behoudens voor zover deze te wijten is aan opzet of grove schuld van Josmetstijl.
6.2 Voorts is Josmetstijl niet aansprakelijk voor schade, toegebracht door hulppersonen en/of ondergeschikten, danwel schade die voortvloeit uit het gebruik van van derden afkomstige gebrekkige zaken.
Artikel 7
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Josmetstijl is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden berecht voor de rechtbank in Arnhem.
Artikel 8
Het onderstaande privacy verklaring is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Josmetstijl.
8.1 Persoonsgegevens die wij verwerken
Josmetstijl verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van de reguliere bedrijfsvoering, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Josmetstijl verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Tevens verwerken wij geen persoonsgegevens van minderjarigen.
Hieronder vindt u een overzicht van de (persoons)gegevens die wij verwerken:
– Bedrijfsnaam
– Naam contactpersoon
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– KvK nummer
-BTW nummer
8.2 Doeleinden van gebruik
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn is het nodig dat Josmetstijl in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat. Josmetstijl gebruikt uw persoonsgegevens voor:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Josmetstijl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
8.3 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Josmetstijl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
8.4 Delen van persoonsgegevens met derden
Josmetstijl verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of wanneer de wet dat vereist.
8.5 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Josmetstijl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
8.6 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U mag Josmetstijl vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Josmetstijl verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via Josmetstijl.nl
8.7 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Josmetstijl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Vanwege het open karakter van het internet kunnen wij de overdracht van gegevens niet 100% garanderen.
Artikel 9
9.1 Alle geschreven waardebonnen zijn geldig tot 1 jaar na uitgiftedatum. Hierna komt de waardebon te vervallen, u kunt deze niet meer inleveren. Waardebonnen zijn tevens niet inwisselbaar tegen contanten.
9.2 Voor verzending van de waardebon binnen Nederland brengt Josmetstijl €2,50 verzendkosten in rekening. De waardebonnen worden verzonden met PostNL na betaling, het kan enkele dagen duren voordat de waardebon bezorgd wordt. Verzendingen naar het buitenland kunnen verschillen, dit zal worden gecommuniceerd na aanvraag.
9.3 Josmetstijl is niet verantwoordelijk voor waardebonnen die te laat worden bezorgd/ingeleverd (bijvoorbeeld bij vakantiesluiting of weekenden). Bij verlies of diefstal van de waardebon wordt deze niet vervangen.
9.4 Waardebonnen van Josmetstijl mogen niet worden gekopieerd/nagemaakt of bewerkt worden. Dit zal worden gezien als fraude en dat is strafbaar.
9.5 Als u een item koop dat goedkoper is dan de waardebon, krijgt u een nieuwe waardebon met het resterende bedrag en met dezelfde datum als uw ingeleverde waardebon. U komt hierdoor niet in aanmerking meer voor een fles wijn.
9.6 Waardebonnen van Josmetstijl kunnen niet ingeleverd worden op items met korting, u kunt er wel voor kiezen om de korting te laten vervallen.
Artikel 10
10.1 U betreedt ons pand/terrein op eigen risico. U wordt geacht op uzelf en uw kinderen/gezelschap te letten. Josmetstijl is op geen enkele manier aansprakelijk te stellen voor opgelopen letsel of schade. Onder “pand/terrein” valt ook onze buitenplaats aan de voorkant op het perceel Pastoor Cremersstr. 12 /12a.
10.2 Wanneer bezittingen van Josmetstijl beschadigd raken door uw toedoen worden deze in rekening gebracht. U dient direct te betalen. U mag het beschadigde item dat te koop aangeboden wordt/werd na betaling meenemen.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2019 - 2024 Josmetstijl.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel